Choď na obsah Choď na menu
 


ŠTANDARDNÝ TYP SHETLAND PONY

24. 8. 2009

Asociace svazů  chovatelů koní

České republiky

 

 
 

Chovný  cíl

 

Šlechtitelský program

 

Řád plemenné knihy

 

Plemene

 
 
 

Shetland pony

 • CHOVNÝ  CÍL
 • PLEMENE SHETLANDSKÝ  PONY
 •      Plemeno shetlandský pony je u nás chováno několik století. Zemí původu tohoto koně jsou Shetlandské ostrovy patřící Velké Británii.

        Vždy se u nás používal jako jezdecký kůň pro děti, a jako kůň do zápřeže. V horských oblastech byl používán jako kůň soumarský. Přibylo využití sportovní, jak jezdecké, tak vozatajské.

     Chovným cílem je harmonický, charakterově vyrovnaný a všestranně použitelný pony, dlouhověký, nenáročný, dobře krmitelný, zdravý, bez vad postojů, končetin a chodů. Bez hrubých exteriérových vad.

   

   1. U standardního typu směřuje chovný cíl k udržení pony – s klidným charakterem,  

       ochotou pro práci pod sedlem i v zápřeži. Pro dětské jezdecké i vozatajské

       soutěže, pro hipoterapii.

   

   2. U mini typu směřuje chovný cíl k miniaturizaci při zachování souladného exteriéru

       a zdraví. 

   

  Oba typy se mohou vzájemně  připařovat (křížit), potomstvo je pak zařazeno podle KVH.

 • Šlechtitelský program
 • PLEMENE SHETLANDSKÝ  PONY
 •  
   

  Současný  stav

           Shetlandský pony je jedním z nejmenších plemen koní chovaných u nás. Je chován pro své dobré charakterové vlastnosti, vitalitu a odolnost, které spolu s ostatními aspekty nabízejí široké možnosti využití. Chovná oblast shetlandských pony v České republice zahrnuje území celého státu.

   

  Standard plemene

  Plemeno shetlandský pony se člení do dvou typů:

            A  Standardní typ

            B  Mini typ

  Standard platí  s výjimkou výšky pro oba typy.

      

  1. Výška

   Pony se měří od kohoutku k zemi pomocí měřící hole na pevném rovném podkladu.

      A  Standardní typ – registrovaní jedinci nesmí přesahovat výšku 105 cm ve věku tří let nebo dříve, ani 107 cm ve věku čtyř a více let.

    B Mini typ – max. výška je 87 cm.

  1. Barva

   Povoleny jsou všechny známé barvy koní s výjimkou skvrnité (appaloosa).              

  1. Srst

   V zimě dvojí srst, která chrání před deštěm a udrží kůži zcela suchou i v nejhorším počasí. V létě krátká s hedvábným leskem. Hříva i ohon mají být dlouhé a bohaté.

  1. Hlava
   • Hlava má být malá a souměrná. Uši malé a vztyčené, široce posazené, ale směřující dopředu. Čelo má být  široké s výraznýma, tmavýma, inteligentníma očima. Huba by měla být široká s širokými otevřenými nozdrami. Zuby i čelist musí být bezvadné.
   1. Trup
    • Krk má být  řádně nasazen na plec, která je šikmá, nikoli však strmá, zakončená dobře znatelným kohoutkem. Tělo má  být silné s prostorným hrudníkem, široce klenutými žebry a silnými, svalnatými bedry. Záď má být široká s dobře nasazeným ohonem.
    1. Přední  končetiny

     Důležitý  je korektní postoj, silné předloktí, krátká silná  holeň a pružné spěnky.

    1. Zadní končetiny

     Stehna mají být silná a svalnatá s dobře tvarovanými silnými hlezny. Důležitý je korektní postoj.

    1. Kopyto

     Kopyto má být tvrdé, správně tvarované – ne příliš  krátké, úzké, zaškrcené nebo slabé.

    1. Pohyb

     Přímý, volný, prostorný se zapojením všech kloubů. 

    1. Všeobecně

     Nejvýraznějším a základním znakem Shetlandských pony je na první pohled vyzařující vitalita, energie a odolnost. Zvláště důležitý je pak bezvadný charakter, agresivní zvířata jsou v chovu nežádoucí.

    Metody selekce (výběru)

     

    Zlepšení  exteriéru a užitkových vlastností chovných koní se provádí  systematickým výběrem (selekcí). Koně mohou být zapsány do plemenných knih tehdy, budou-li zhodnocena následující kritéria:

     
    1. Původ
     

     Při jeho posuzování se především kontroluje, zda jde o potomka pocházejícího z rodičů zapsaných v plemenných knihách spadajících pod mateřskou plemennou knihu SHP (Shetland pony stud book society). 

     
    1. Exteriér
     

     Hodnotí  se především plemenný typ, pohlavní výraz, stavba těla, korektnost postojů a celkový dojem koně, a to s ohledem na výše uvedený standard plemene.

     
    1. Užitkové  vlastnosti
     

     Posuzuje se především charakter, pohybové nadání, konstituční tvrdost a vitalita koně. Vzhledem k využití SHP musí být charakter posouzen zvláště pečlivě.

     Akcelerační  program

     

    Ke  stimulaci genetického pokroku v chovu koní plemene Shetlandský pony, ASCHK ČR jako nový impuls vyhlašuje výběrový program pro držitele špičkových plemenných koní. Cílem programu  je urychlit selekční práci v chovu. Je snahou vytvořit tzv. Nucleus herdus – plemenní koně – s čistokrevným rodokmenem, vlastní prokázanou výkonností popř. kontrolou dědičnosti ASCHK ČR bude usilovat i za pomoci státní stimulace o vytvoření takových podmínek pro chovatele plemenných koní, aby mohly být prověřené klisny kryty kvalitními čistokrevnými  hřebci. Bude tak usilovat, aby pro chovatele, které spojuje zájem chovat koně srovnatelné s produkty nejlepších chovů, spoluvytvářel podmínky k dosažení takového cíle v co nejkratší možné době.

    1. Cíl navrženého šlechtitelského projektu

     Účelem předloženého projektu na urychlení šlechtitelského procesu (tzv. akcelerační program) je dosáhnout maximální genetický pokrok především  u části populace klisen, které svojí fenotypovou kvalitou (exteriéru i ostatních rozhodujících, především charakterových vlastností), zaručují produkci kvalitních potomků ve smyslu platného šlechtitelského programu.

    1. Způsob realizace

     K dosažení výše uvedeného cíle je navržen šlechtitelský postup, spočívající především v závazně stanovené kombinaci připařování vybrané části populace klisen stanovenými, genově čistými hřebci, vynikajícími nad průměr populace hřebců.

    1. Kriteria výběru koní do navrženého programu

     Pro intenzivní  šlechtění a výběr populace klisen a hřebců jsou stanovena následující kritéria:

     
     1. klisny zařazené  do Preferovaného oddílu Hlavní plemenné knihy (označení  PREF.) Klisny mohou být zařazeny do tohoto oddílu na žádost majitele po splnění následujících podmínek:

      • klisny, které mají hodnocení exteriéru min. 7,1 bodů a mají zapsánu min. 1 dceru v HPK, nebo licentovaného syna,

      nebo

      • klisny s hodnocením exteriéru min. 7,1 bodů a min. 7,1 bodů za úspěšné absolvování zkoušek výkonnosti

     1. plemenní hřebci s oprávněním působit v PK Shetland pony, s hodnocením exteriéru 7,5 nebo vyšším, kteří mají složeny zkoušky výkonnosti s hodnocením min. 7,1 bodů

    Zkoušky výkonnosti

     

    Zkoušky výkonnosti mají prokázat genetickou fixaci užitkových vlastností uvedeného plemene.

     
     
    1. Postup přihlášení  na ZV
    • přihlášku adresovanou předsedovi RPK podává majitel nejpozději 3 týdny před konáním ZV
    • majitel koně má možnost volit ze dvou variant zkoušky:
    1. zkouška v zápřeži
    1. zkouška pod sedlem
    • způsob provedení zkoušky je třeba uvést na přihlášce
    • poplatek za ZV určuje pořadatel a je splatný při přejímce
    • majitel je povinen předložit odpovídající dokumentaci a dodržet platné veterinární předpisy pro přesun koní
    • na pořádání výkonnostních zkoušek se vztahují " Všeobecná pravidla pro pořádání přehlídek, výstav a zkoušek výkonnosti koní" 
     
     
    1. Organizační  řád
    • zahájení, koně jsou předvedeni na ruce k nástupu
    • zkušební komisaři provedou identifikaci
    • před začátkem zkoušek projde komisař s majiteli drezurní obdélník a upozorní na způsob jízdy a hodnocení mechaniky pohybu
    • před první zkušební disciplinou musí být stanoveno pořadí a způsob jakým koně nastoupí (jednospřeží, dvojspřeží)
    • po skončení ZV a jejich vyhodnocení nastoupí všichni účastníci k slavnostnímu vyhodnocení. Koně budou předvedeni opět na ruce a výsledky vyhlásí komisař se stručným hodnocením
    • majitel nebo jeho zástupce poděkuje pořádající organizaci a komisařům za uspořádání ZV a posuzování
    • vyhlášením výsledků jsou ZV ukončeny
    • komisaře na ZV navrhuje i schvaluje RPK
     
    1. Způsob hodnocení

     Hodnotí  3 komisaři, z nichž 1 člen RPK.

     Hodnotí  se: 1. mechanika – koeficient 0,3

                        2. schopnosti, ochota – koeficient 0,5

                        3. připravenost – koeficient 0,2

     Stupnice 1-10. Průměr všech známek hodnotitelů výsledkem zkoušky. Výsledek zkoušky se vypočte z průměrů bodového hodnocení všech komisařů v jednotlivých částech, vynásobením koeficienty a součtem těchto podílů. Zkoušky úspěšně absolvuje kůň s celkovým hodnocením 6,1 bodů a výše, přičemž nesmí v jednotlivé disciplíně obdržet hodnocení méně než 5 bodů.

     
     
    1. Zkouška v zápřeži – se skládá ze dvou disciplín:
    1. drezurní úloha

     Zkouší se ve dvojspřeží, případně i jednospřeží. Jednospřeží mezi 2 oji.

     Jízdárna: 20x50m

     Drezúrní úloha : A vjezd krokem

        X stát, pozdrav

        XGCM pracovní klus

        MXK prodloužený klus

        KAF pracovní klus

        FXH  prodloužený klus

        HC pracovní klus

        C velký kruh 1x kolem, pracovní klus

        C  přímo, pracovní klus

        MXK prodloužený klus

        KA pracovní klus

        A velký kruh 1x kolem, pracovní klus

        A přímo, pracovní klus

        FXH  krok

        HCM pracovní klus

        MXK krok

        KAX  krok

        X stát-nehybnost 10sek.

        XG krok

        G stát, pozdrav

        opuštění  obdélníku krokem

    1. ovladatelnost v kládě  

     jednospřeží  kláda nejméně 2 m dlouhá 

     v kroku na přímce, 3x zastavení v daném bodě

     
    1. Zkouška pod sedlem – se skládá ze dvou disciplín:
    1. drezurní úloha

     Jízdárna 20x40 m

     Drezurní úloha:  A  vjezd krokem

        X stát, pozdrav

        XGCM pracovní klus

        MXK lehký klus

        A velký kruh, 1x kolem, pracovní klus

        FXH lehký klus

        C  velký kruh 1x kolem, pracovní klus

        MXK krok

        A ze středu

        X stát, pozdrav

    1. parkur

     krok přes kavalety

     klus přes kavalety

     3 skoky s odrazovou bariérou max. výška 40 cm

    Testační  odchovny

     
    1. Účel testace

     Účelem testace je vyhodnocení kontroly dědičnosti plemenných hřebců a exteriéru, zdraví a kondice testovaných hřebečků ve srovnatelných podmínkách.

    1. Odpovědná  osoba

     Za provádění  testace je odpovědná osoba, provozující testační  zařízení, dle zák.č. 154/2000 Sb.

     
    1. Kapacita

     Testační  zařízení je zařízení, které splňuje kriteria pro uznání  testačního zařízení.

    1. Komise

     Pro vlastní  výběr do testu, hodnocení hříbat v testu a závěrečnou zkoušku je komise jmenovaná RPK.

     
    1. Výběr do testu

     Na základě  přihlášky doručené majitelem Radě PK po splnění  následujících podmínek:

     1. původ min. 3 generace
     2. splnění růstového standardu
     3. exteriér  bodové hodnocení matky min.7,1 bodu
     4. dobrý zdravotní stav
     
    1. Začátek testu

     Test začíná  komisionelním výběrem koní přihlášených do testu. Hřebce do testu vybírá chovatelská komise jmenovaná RPK. Vyřadit hřebečka z testu je možno jen komisionelně, nebo úhynem. Tento stav je považován za ukončení testu. Hřebečci se nastájňují ve stáří 6-12 měsíců. Začátek je limitován termínem do 20. prosince.   

     
    1. Podmínky testu
    1. zajištění volného ustájení s možností individuelního přikrmování
    1. plocha ohrazené pastviny s napajedlem 0,1 ha ročci

                                                                          0,2 ha dvouletý ročník

                                                                          0,3 ha tříletý ročník 

    1. pevná plocha pro předvádění a posuzování
    2. možnost odděleného ustájení jednotlivých ročníků
    3. pro vykonání závěrečných zkoušek možnost individuelního ustájení min. 5 koní
    4. smluvní zajištění kontroly zdravotního stavu .
     
    1. Opatření

     Testační zařízení  musí garantovat celou testaci včetně závěrečných zkoušek výkonnosti.

     ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY PLEMENE SHETLAND PONY

     
    1. Základní  aspekty řádu plemenné knihy

     Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen PK) je zákon č.154/00 Sb., O plemenitbě, šlechtění a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů(plemenářský zákon), vyhláška Mze ČR č. 471/2000 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení citovaného zákona. Zákon ČNR 246/92 Sb., na ochranu  zvířat proti týrání. Dále se řídí šlechtitelským programem plemene Shetland  pony.

     

    2. Účel řádu plemenné knihy, jeho naplňování charakteristika a členění

    2.1. Účelem řádu PK je zabezpečovat cílevědomé a soustavné zdokonalování genetické úrovně chovné populace plemene shetland pony v zájmu zlepšení exteriéru a zvýšení výkonnosti při zachování širokých možností využití.

    2.2. Pro naplnění tohoto úkolu organizace, která je nositelem PK sama nebo v součinnosti

     s jinými organizacemi zejména:

     • stanoví standard plemene a chovný cíl včetně programů a metod zjišťování a testování vlastností (interiéru) a tělesných znaků (exteriéru)
     • registruje chovy, plemenná zvířata a jejich potomstva v PK
     • registruje a osvědčuje původ a chovnou hodnotu plemenných zvířat
     • stanovují parametry pro výběr plemenných zvířat vybraných k reprodukci populace a podílí se na jejich výběru
     • navazuje a udržuje kontakty se zahraničními organizacemi obdobného poslání

     2.3.   PK shetland pony je jednotná a uzavřená. Jednotná znamená, že je v rámci ČR vedena pouze jedna PK. Uzavřená PK znamená, že do PK budou zapisováni pouze jedinci, jejichž oba rodiče jsou již zapsaní v některém z oddílů naší PK nebo v některé z ostatních dceřinných plemenných knih „The Shetland Pony Stud-Book Society“.

     

     3.   Chovná populace

     K chovné populaci náleží všichni jedinci, kteří odpovídají původem, exteriérem a užitkovými vlastnostmi požadavkům pro zápis do PK, narození v ČR nebo z importu.

     Do PK je možné zapsat klisny během  kalendářního roku, ve kterém dosáhnou tří let věku. Při prvním ohřebení musí klisna splňovat minimální věkovou hranici 33 měsíců. Připouštění mladších klisen je nežádoucí. Klisna musí být zapsána do PK ještě před narozením hříběte. Hřebci mohou být k zápisu (licentaci) předvedeni poprvé v kalendářním roce, kdy dosáhnou tří let.       

        

     4.   Chovatelské metody:

     Chovný  cíl je naplňován čistokrevnou plemenitbou chovu. Čistokrevnou plemenitbou rozumíme připouštění (připařování) jedinců chovné populace (viz šlechtitelský program).

     
    1. Použití  jiných plemen

     Použití jiných plemen je nepřípustné.

     

     6.   Licentační a chovatelská komise

     Posuzování  exteriéru a interiéru hřebců provádí v duchu ustanovení šlechtitelského programu chovatelské komise pověřené RPK. Komise je minimálně 3 členná. Komise volí ze svého středu předsedu. Závěru je dosahováno většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

     

    7. Plemenná kniha

     

     7.1. PK zahrnuje:

     • rejstřík chovatelů (dále jen RCH)
     • plemenný registr (dále jen PR)
     • připouštěcí rejstřík (dále jen PřR)
     
      1. V RCH jsou evidováni všichni chovatelé, kteří se přihlásí ke členství v PK.
     
      1. V PR je evidováno samčí a samičí potomstvo hřebců a klisen zapsaných v PK až

                      do doby vlastního zápisu v PK. V případě že samčí nebo samičí potomstvo není   

                      zapsáno do  PK, je nadále vedeno v PR.

     
      1. V PřR jsou evidována veškerá připouštění klisen a zapuštění hřebců. PřR je průpisový a obsahuje 3 kopie.
     • originál po připouštěcím období je archivován u ASCHK
     • 1. kopie je zaslána po skončení připouštěcího období do centrální evidence
     • 2. a 3. kopii obdrží majitel klisny, přičemž 2. kopii zašle do centrální

      evidence po zjištění výsledku připouštění a třetí kopii řádně vyplněnou po

      zaregistrování  hříběte

     
     1. Plemenná  kniha shetlandský pony se člení na:
     • Plemennou knihu hřebců
     • Hlavní plemennou knihu klisen (HPK)
     • Plemennou knihu klisen (PK)
     • Pomocnou plemennou knihu klisen (PPK)

             

     7.2.1.  Do PK hřebců se zapisují hřebci po splnění následujících podmínek:

      -  minimálně 3 generace předků (u hřebců narozených do 31.12.2008 budou tolerovány 2 generace původu, pokud splní ostatní kritéria) 

      -  stanovení genotypu

      - hodnocení exteriéru licentační komisí minimálně 7,1 bodů

      - schválení RPK

      V rámci PK hřebců je zřízen preferovaný oddíl (označení PREF.) Hřebci mohou být zařazeni do tohoto oddílu na žádost majitele po splnění následujících podmínek:

      • plemenní hřebci s oprávněním působit v PK Shetland pony, s hodnocením exteriéru 7,5 nebo vyšším, kteří mají složeny zkoušky výkonnosti s hodnocením min. 7,1 bodů

     

     7.2.2. Do HPK se zapisují klisny, které mají prokázány nejméně 3 generace předků příslušných k danému plemeni. Hodnocení exteriéru minimálně 7.1 bodů.

     V rámci HPK je zřízen preferovaný oddíl Hlavní plemenné knihy (označení PREF.) Klisny mohou být zařazeny do tohoto oddílu na žádost majitele po splnění následujících podmínek:

      • klisny, které mají hodnocení exteriéru min. 7,1 bodů a mají zapsánu min. 1 dceru v HPK, nebo zařazeného syna

      nebo

      • klisny s hodnocením exteriéru min. 7,1 bodů a min. 7,1 bodů za úspěšné absolvování zkoušek výkonnosti

     

     7.2.3. Do PK se zapisují klisny, které mají prokázány nejméně 2 generace předků příslušných k danému plemeni. Hodnocení exteriéru minimálně 6.1 bodů.

     

     7.2.4. Do PPK se zapisují klisny, které sice mají oba rodiče zapsané v některém oddílu naší plemenné knihy nebo v některé z ostatních dceřiných plemenných knih „The Shetland Pony Stud-Book Society“, splňují požadavky standardu (především KVH), avšak nesplňují podmínky pro zápis do HPK nebo PK.

     

     7.3. Plemenná kniha musí obsahovat následující údaje:

     a) identifikační  číslo koně

     b) základní číslo a jméno v plemenné knize

     c) datum narození  (den, měsíc, rok)

     d) pohlaví

     e) plemeno

     f) základní barva a popis odznaků a výžehů, základní tělesné rozměry

     g) výsledná klasifikace při zápisu do PK

     h) životní nebo základní číslo a jméno otce a matky

     ch) jméno a adresa chovatele

     i) jméno a adresa majitele – aktuální stav

     j) datum zápisu do PK

     k) datum a důvod vyřazení  z PK

     l) výsledky v chovu

     m) u plemenných hřebců  potvrzení o stanovení genetického typu

     
     
    1. Vedení  plemenné knihy
     

     8.1. PK pro plemeno shetlandský pony je zřízena v rámci ČR. Nositelem PK je uznané chovatelské sdružení - Asociace svazů chovatelů koní.  ASCHK vede PK prostřednictvím svých odborných  pracovníků.

     

     8.2. ASCHK může pověřit na smluvním základě výkonem a zajišťováním jednotlivých        činností spojených s vedením PK vybrané oprávněné organizace, nebo organizaci   pověřenou vedení Ústřední evidence.

     

     8.3. PK plemene shetland pony je vedena formou počítačové databáze a je průběžně aktualizována v závislosti na zavedené struktuře předávání veškerých chovatelských informací.

     

     8.4. Výstupy z PK pořizované na vhodných nosičích dat slouží pro vedení a aktualizaci údajů pro ASCHK a Svaz chovatelů shetland pony.

     

     8.5. Správu, údržbu a novelizaci software PK zajišťuje ASCHK sama nebo prostřednictvím jiné organizace.

     
     
     
     
     
    1. Rada plemenné  knihy
     

     Pro řízení  PK navrhuje Svaz chovatelů shetland pony Radu plemenné knihy. Rada PK je pětičlenná. Šestým nehlasujícím členem rady je zástupce ASCHK, který zabezpečuje přípravu podkladů k jednání a realizaci přijatých opatření. Rada PK stanovuje metodické a organizační postupy a zásady vedení PK a kontroluje jejich plnění. Rada PK má právo ze závažných důvodů pozastavit, odmítnout nebo zrušit členství v PK apod. Ze stejných důvodů je možno odmítnout i zápis jednotlivých zvířat, zejména hřebců do PK.

     
     
    1.    Vystavení dokladů o původu

              Doklady je oprávněna vystavovat výhradně uznané chovatelské sdružení. To je ASCHK a to pouze na plemenné koně zapsané do PK a jejich potomstvo. Oficielní doklad je: Potvrzení o původu koně (POP) - toto potvrzení vydává ASCHK na všechny mladé a dospělé koně. Potvrzení o původu koně se vystavuje po zaregistrování a označení hříběte pod matkou (nejpozději do 8 měsíce věku hříběte) na základě potvrzeného připouštěcího lístku. U starších musí majitel předložit RPK žádost o uznání původu koně, RPK rozhodne na nejbližším zasedání. Tento doklad má platnost oficiálního dokladu o původu a je možno použít při prodeji, výstavách, svodech, likvidacích pojistných událostí atd.

     
    1.    Změny v zápise PK shetlandského pony
     

     11.1. Dodatečné změny zápisu

     Pokud se při zápisu klisny vychází z chybných předpokladů, může být zápis dodatečně opraven.

     

     11.2. Vyšší zařazení klisny

     Klisny, které jsou zapsány do jednoho z oddílů PK, mohou být na základě zdůvodněné žádosti přehodnoceny 3člennou komisí, jejíž složení stanoví RPK. Přehodnocení podléhá zaplacení poplatku.

     

     11.3. Odhlášení klisen z PK a Znovuzapsání

     Odhlášení  klisny může provést písemně majitel. Odhlášená klisna může být kdykoli znovu zapsána po písemné zprávě majitele a při zachování jejího dřívějšího statutu zapsání.  Znovuzapsání podléhá zaplacení poplatku.

     

     11.4. Změna majitele hřebce nebo klisny

     Změnu nahlásí nový majitel, a tato se provede na základě  předložení originálu POP a Průkazu koně, tento úkon je zpoplatněn. Změnu umístění hřebce je majitel povinen  nahlásit při obnovování výběru na příslušný rok nejpozději do 31. 12. předchozího roku. Změna v průběhu připouštěcího období musí být nahlášena okamžitě, a to písemnou formou.

     

     11.5. Změna údajů o chovu

     Všechny změny údajů o chovu, tj. chovateli (změna bydliště, atd.) a dále úhyn, prodej, změna barvy a odznaků, atd. musí chovatel nebo majitel okamžitě písemně (formou hlášení změny) nahlásit ASCHK.

     
    1. Označení, identifikace a pojmenování koní
     

     Označování a identifikace koní se provádí v souladu s platnou legislativou.

     • K zabezpečení identity se označuje každé narozené a registrované hříbě pod matkou, tj. nejpozději do stáří 8 měsíců.
      1. Slovní a grafický  popis – provede osoba pověřená UCHS (inspektor chouvu)
      
      1. Kódové označení  plemene – plemeno shetlandský pony má kódové označení 91. Toto kódové označení je prvním dvojčíslím životního čísla koně zapsáno do PK.
      
      1. Identifikační  číslo koně - každý kůň obdrží jako hříbě  „identifikační číslo“. Toto číslo je devítimístné  a nemění  se. Platí a převádí se i při převedení  koně do jiné PK. U dovezených koní se ponechá identifikační číslo platné v zemi původu.
      

     Váš prehliadač možno nepodporuje zobrazenie tohto obrázku.

      1. Ověření  původu na žádost ASCHK nebo RPK – ASCHK nebo RPK může žádat ověření původu akreditovanou imunogenetickou laboratoří. V těchto případech nese náklady ASCHK, pakliže původ souhlasí s původem, nahlášeným majitelem. Nesouhlasí-li majitelem nahlašovaný původ, nese náklady majitel. Osvědčení o výsledku je uloženo u ASCHK.
      
      1. Povinné ověřování  původu - Před vystavením potvrzení o původu se musí  provést výše uvedené ověření původu v těchto  případech:
       1. Pochází-li hříbě z inseminace nebo embryotransferu – náklady nese chovatel
       2. Existují-li pochybnosti o původu, neboť:
       • klisna byla v průběhu říje připuštěna více než jedním hřebcem
       • hříbě nebylo identifikováno pod matkou - náklady nese chovatel
      
     1.    Pojmenování koní

      Doporučuje se, aby počáteční  písmeno jména klisny bylo stejné jako počáteční písmeno jména matky.  Plemenní hřebci by měli být pojmenováváni tak, aby jejich jméno začínalo písmenem označujícím otcovskou linii. Jméno již udělené jinému hřebci, zapsanému PK SHP, nesmí být použito do uplynutí alespoň dvou generací.  

      U importovaných plemenných hřebců a klisen se jméno nemění.

      
     1. Mezinárodní  spolupráce
      
      1. ASCHK zajišťuje mezinárodní spolupráci s chovatelskými svazy a organizacemi sdružujícími chovatele shetlandských pony, zejména při vymezení a uznávání dokladů pro mezinárodní obchod s plemennými zvířaty.
      
      1. ASCHK jako nositel PK je garantem PK shetlandského pony vůči zahraničí.
      
      1. SCHSHP a ASCHK budou společně zajišťovat spolupráci s mateřskou SPSBS.
      
     1. Finanční  řád plemenné knihy

      Vedení  PK je účelovou činností vykonávanou ve prospěch členů  PK. Nezbytné náklady spojené s vedením PK a zajištěním technického a organizačního rozvoje PK jsou hrazeny z poplatků za vybrané úkony placených majiteli zvířat na základě sazebníku poplatků ASCHK.

      
     1.    Ustanovení přechodná a závěrečná.
      

      16.1. Řád PK SHP nabývá účinnosti schválením MZe ČR.

      

      16.2. Dnem účinnosti tohoto řádu se ruší platnost dosavadního řádu PK SHP včetně souvisejících směrnic a metodických pokynů vydaných SCHSHP.

       

      
      
      
      
      

  VÝSTAVNÍ   ŘÁD  PLEMENE  SHETLAND  PONY 
   

   Výstavní  řád shrnuje všeobecné  i specifické podmínky pro předvádění  plemene Shetland pony. Je platným předpisem pro předvádění koní plemene SHP na výstavách a jiných chovatelských akcích pořádaných Svazem chovatelů SHP a jím pověřených subjektů. Platí pro všechny typy SHP. 
    

  1. VÝSTAVNÍ  KATEGORIE
   
   
   • Originální  typ – kategorie zahrnuje koně s KVH do 107 cm
   • Mini typ – kategorie zahrnuje koně s KVH do 87 cm.
   
   

   V obou kategoriích je možné vystavovat SHP s původem i bez původu. U bezpůvodových je podmínkou registrace u ÚECHK. Do kategorie Minityp nesmí být zařazen kůň jiného plemene, např. Minihorse, Falabela apod. 
    

  1. VÝSTAVNÍ  TŘÍDY
   
   • Hříbata pod matkou - A.
   • Hříbata do jednoho roku věku – B.
   • Hříbata do dvou let věku – C.
   • Hříbata do tří let věku – D.
   • Koně tříletí – E.
   • Koně čtyřletí a starší - F.
   • OPEN třída – G (třída pro koně zapsané jako SHP, ale s KVH nad 107 cm). Open třída se vypisuje pouze na oblastních výstavách. Vítězové nepostupují do vyšších soutěží.
   

   Třídy lze dále dělit dle pohlaví na klisny, hřebce a valachy. Třídy lze libovolně slučovat rozhodnutím pořadatele. Příslušnost k věkové třídě je dána ročníkem narození. 
    

  1. ÚPRAVA KONĚ
   

   Vystavovaný  kůň musí:

   • být v odpovídající kondici
   • tělo je řádně vyčištěno
   • hříva a ohon rozčesány, ohon může být krácen, max. ke spěnkovému kloubu
   • kopyta ošetřena vhodným přípravkem, upravena – korektura

     Zevnějšek koně má působit co nejpřirozenějším dojmem. 

   Je zakázáno:

   • stříhat srst koně na těle nebo na jeho částech
   • zaplétání hřívy a ohonu (neplatí pro ryze sportovní soutěže)
   • střihová úprava hřívy
   • barvení srsti, přidávání žíní a jiné „umělé“ vylepšování zevnějšku
   
   
   
  1. VÝSTROJ
   
    1. Kůň

   Výstrojí  koně je předváděcí uzdečka (vyžadována zejména u hřebců starších 3 let), či ohlávka, vodítko.

   • ohlávka či uzdečka musí být čistá a v perfektním stavu, použitým materiálem může být nylon nebo kůže 
   • barva je doporučena černá, bílá, přírodní odstíny nebo tlumené barvy
   • udidlo obyčejné kroužkové lomené
   • vodítko obyčejné v kombinaci s „brýlemi“, zapnuté do obou kroužků udidla, u ohlávky zapnuté do  prostředního (podbradního) kroužku
   • výstavní vodítko, rozdvojené se dvěma karabinami pro zapnutí do kroužků udidla, u ohlávky do postraních kroužků, barva vodítka je podřízena buď barvě uzdečky či ohlávky nebo volíme tmavší a méně nápadné barvy
   

   B)  Předvádějící

   • oblečení může být společenské nebo sportovní, jednotlivé stáje mohou použít vlastní uniformy
   • bílá košile nebo tričko, délka rukávu není dána (košili je vhodné doplnit vázankou)
   • bílé nebo světlé kalhoty
   • tmavé sako, vesta nebo bunda
   • sportovní obuv  
   • pokrývka hlavy odpovídající stylu oblečení, není podmínkou
   • povolená pomůcka – jezdecký bičík

   Nevhodné: vysoké jezdecké boty a bezpečnostní jezdecká  přilba 

  1. PŘEDVEDENÍ  KONĚ
   
   • v pohybu je kůň předváděn v kroku a klusu, předvedení musí působit přirozeným a nenuceným dojmem, předvádějící drží koně pravou rukou za připnuté vodítko (volný konec a případně bičík má v levé ruce)
   • předvedení v klidu – výstavní postoj, SHP se předvádí v postavení tzv. do čtverce (přední i zadní nohy jsou v zákrytu) nebo v postoji, kdy jedna zadní končetina je mírně nakročena, přední jsou opět v zákrytu aby vynikla šíře prsou (jeden z hlavních znaků plemene)                               
   
  1. VYSTAVOVATEL, PŘEDVÁDĚJÍCÍ
   
   • vystavovatel (nebo osoba vystavovatelem pověřená k předvádění), je povinen dodržovat pravidla stanovené pořadatelem výstavy, po celou dobu konání akce
   • opatřit koně přiděleným katalogovým číslem
   • dostavit se do výstavního kruhu kdykoli je vyhlášeno ringstewardem (vedoucím kruhu) katalogové číslo jeho  koně
   • dbát bezpečnosti vlastní i ostatních a to jak v kruhu, tak mimo něj
   • dbát přesně pokynů ringstewarda nebo posuzovatele
   • předvádějícím může být osoba mladší 18ti let (minimální věková hranice je 8 let), pokud koně bezpečně zvládá
   • je zakázáno diskutovat s posuzovatelem po dobu konání akce
  1. VEDOUCÍ KRUHU (RINGSTEWARD)
   
   • dává pokyn k nástupu do výstavního kruhu
   • ohlašuje kategorie a čísla koní
   • řadí předvádějící a vyvolává je k posouzení (na pokyn posuzovatele)
   • dbá na dodržování bezpečnostních pravidel
   • vedoucí kruhu neposuzuje koně
   • vedoucím kruhu může být pouze osoba starší 18ti let, která byla seznámena s propozicemi danými pro výstavu
   • vedoucí kruhu nesmí být zároveň vystavovatelem ani předvádějícím
   
  1. POSUZOVATEL (ROZHODČÍ)
   
   • posuzuje koně  v chovatelské nebo sportovní části výstavy
   • posuzovatel musí předvádějícímu umožnit kvalitní a dostatečné předvedení koně v pohybu i  při statickém  posouzení
   • posuzovatel má právo vytknout chyby nerespektující bod 3. a 4. a má právo vyloučit předvádějícího, který svým nevhodným chováním poruší ustanovení bodu 5. a 6.
   • posuzovatelem může být pouze osoba starší 18-ti let a s pověřením k posuzování
   • posuzovatel nesmí být zároveň vystavovatelem ani předvádějícím
   
  1. PŘÍSTUP DO KRUHU
   

   Přístup do výstavního kruhu je povolen:

   • posuzovateli, vedoucímu kruhu, (tlumočníkovi jedná-li se o zahraniční posuzovatele), předvádějícím a  předváděným koním
   • při předvádění více koní (předvádí jedna osoba), je povolen vstup i ostatním pomocníkům vystavovatele
   • fotografům s povolením pořadatele
   • osobám zajišťujícím zdravotní dozor (lékař, veterinář)
   • ostatním je vstup do výstavního kruhu zakázán
   • výstavní kruh smí předvádějící opustit až na pokyn ringstewarda
   
  1. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ
   
   • do výstavního kruhu nebudou vpuštěny osoby jevící známky opilosti, nebo které zacházejí s koněm hrubě apod.
   • výstavní třída A je přístupná pro hříbata starší 21 dnů
   • posuzovatele a ringstewarda je pořadatel povinen oznámit nejpozději 31 dní před konáním akce
   • výstavní řád je závazným pravidlem pro předvádění koní na akcích pořádaných SCHSHP, jím pověřených subjektů a doporučením pro ostatní pořadatele, pokud vypisují třídy SHP.
   • SCHSHP, jako pořadatel výstavy společné i pro jiná plemena, má právo požadovat, aby se účastníci řídili bodem č. 4 B) tohoto řádu
    

   Komentáre

   Pridať komentár

   Prehľad komentárov

   XEvil can break 99% types of captchas

   (MashaRom, 13. 12. 2017 13:13)

   This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

   XEvil 4.0 is a revolutionary application that can solve almost any anti-botnet protection.
   Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
   Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

   You read this - it means it works! ;)
   Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

   Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"